Behandlingen i fylkeskommunen gikk tregt, til tross for at Stortinget hadde bestemt at Møre og Romsdal Regionteater skulle legges til Molde og Molde kommune raskt hadde tatt konsekvensen av vedtaket. Riktignok hadde. Kontakten med fylkeskommunen ennå ikke blitt opprettet på det tidspunkt Stortinget besluttet å etablere Møre og Romsdal Regionteater. Fylkeskommunen komførst med under et midlertidig drøftingsmøte i Molde 31. juli 1972. Møtet ga ingen konkrete resultater. Da var alt de første skuespillerne i Teatret Vårt kommet til byen. 

12. oktober blir det holdt nytt møte mellom Molde kommune, fylkeskommunen og Kirke- og undervisningsdepartementet. Vilkårene for drift av teatret er ennå ikke avklart, og konstituert fylkesrådmann Christophersen finner grunn til å fremme sak overfor fylkestinget med følgende innstilling: 

«På det grunnlaget som nå foreligger, finner fylkestinget at det ikke er mulig for Møre og Romsdal fylke å engasjere seg i drift av et regionteater» 

Imidlertid vil fylkets skoleutvalg, som behandler kultursaker, noe annet. De gjør følgende enstemmige vedtak: 

«Fylkestinget har med glede mottatt meldingen om at Stortinget har valgt Møre og Romsdal som det første fylket der regionteatersystemet skal utprøves. Man vil gjerne medvirke i denne utprøvingen, som man ser som et meget verdifullt distriktspolitisk tiltak. Fylkestinget må likevel konstatere at en rekke spørsmål fremdeles ikke er klarlagte, blant annet utgiftsfordelingen. Fylkestinget får fullmakt til å inngå en foreløpig avtale med de statlige myndigheter og Molde kommune om dekning av de utgiftene som region­ teaterdriften fører med seg i 1973 og 1974. I god tid før utgangen av denne perioden forutsetter man saken lagt fram for fylkestinget på nytt, der erfaringene til da blir lagt til grunn for videre virksomhet for regionteatret i Møre og Romsdal.» 

Vedtaket er datert 20. november 1972. Det er en måned og fem dager etter at Teatret Vårt har hatt premiere på «Tvillingene» i Ørsta for fulle hus og med dundrende suksess. 

Grete Nordrå Marit Grønhaug og Merete Moen i Tre par.jpg
Grete Nordrå Marit Grønhaug og Merete Moen i Tre par

Så tar de fylkeskommunale organ­ er pause i teatersaken hele 1973. Bare i budsjettkommentarene er Teatret Vårt nevnt i forbindelse med det fylkeskommunale tilskuddet på 175.000 kroner. Det bemerkes at det ennå ikke er opprettet noen avtale mellom Molde kommune, fylkeskommunen og staten om drift i prøveårene 1973og 1974. Men et forhandlingsmøte med Molde kommune blir holdt i mars. Her møter ordfører Petter Pettersson og rådmann Hall Guttelvik for kommunen, fylkesutvalgsmedlemmene Fiske og Jordal og fylkeskontorsjef Christophersen for fylkeskommunen, og fylkesmann Kåre Ellingsgård for staten. På dette møtet blir man enig om å dele distriktstilskuddet på 25 prosent likt mellom fylkeskommunen og kommunen. Kommunen skal få de 10 prosentene som er tillagt driftsbudsjettet til husutgifter og som også skulle deles mellom bidragsyterne. Til gjengjeld skriver fylkeskommunen fra seg sin del av ansvaret for å skaffe teatret hus, og kommunen må bruke 10 -prosentene til finansiering av nødvendige bygninger. Dette er det første signal om at Moldes senere så famøse kulturhus nå må realiseres for å gi et regionteater nødvendig plass. 

Forhandlingsprotokollen ble godkjent av Molde kommune i november 1973 og av fylkesutvalget i desember. 

I 1974 blir teatersaken igjen tatt opp, og fylkeskommunen mener at kontakten med teatret har vært dårlig i prøveperioden. Det blir nå vedtatt at fylkeskulturstyret skal være kontakt­ organ mellom Teatret Vårt og fylkeskommunen. Saksdokumentene til Fylkestinget' viser at Kirke- og under­ visningsdepartementet i samarbeid med Riksteatret har satt opp et budsjett for 1973 hvor fordelingen mellom stat, kommune og fylkeskommune følger nøkkelen som ble behandlet i forhandlingsmøtet i mars. Fylkeskommunen forutsetter at prøvedriften er over 1. januar 1975, og at staten deretter dekker 70 prosent av driften. Og fylkeskommunen legger flere forutsetninger i bunnen for den videre driften: 

At distriktstilskuddet som i prøveperioden, inklusive 10 prosenttillegget, blir delt på midten mellom fylkeskommunen og Molde kommune også når teatret er fast etablert ved permanent drift, at Molde kommune, som i prøveperioden, holder teatret med lokaler mot å få utbetalt særtilskuddet til dekning av kapitalkostnader og drift av bygningene, at teatret får egen styringsform fra årsskiftet 1974/75 i følge Kirke- og undervisningsdepartementets henvendelse om dette i et brev til fylkeskommunen i midten av mars. 

Fylkestinget gjør vedtak i denne saken på sitt tingsete i mai 1974. En hurtigarbeidende komite blir nedsatt for å gi forslag til organisasjonsmønster og styringsformer. Den består av ordfører Petter Pettersson fra Molde kommune, dr. philos Per Amdam fra fylkeskommunen og skuespiller Ola B. Johannessen fra de ansatte ved Teatret Vårt. I oktober 1974innstillerkomiteen på at teatret må bli stiftet som aksje­ selskap, og staten blir bedt om å gå inn som tredje aksjonær ved siden av fylkeskommunen og Molde kommune. Men saken drar i langdrag på grunn av departementets juridiske vurderinger, og fylkestinget gjør i november 1974 følgende vedtak: 

«Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å avgjøre organisasjonsform og vedtekter for Regionteatret i Møre og Romsdal slik at den ordinære driften kan settes i gang fra januar 1975.» 

Departementet gir nå uttrykk for at det ikke kan være riktig av staten å gå inn som eier og styremedlem i teatret, men er ellers enig i forslaget til vedtekter slik tremannskomiteen har utformet dem. Molde kommune og fylkeskommunen må ut for å finne en tredje aksjonær. Valget faller på de frilynte ungdomslagene i fylket. Disse svarer ja, og blir aksjeeiere i Teatret Vårt. I midten av april fremmes saken i fylkesutvalget etter positiv behandling i fylkeskulturstyret. Teatret Vårt er nå midt i en forsøksperiode som strekker seg utover den hvor Riksteatret har hatt ansvaret for driften, og det haster med å gjøre et vedtak. Fylkesutvalget godkjenner enstemmig styringsform og vedtekter og velger Per Amdam og Ola Fiske som fylkeskommunens første faste medlemmer i styret. 30. mai holder selskapet sin første generalforsamling og grunnlaget er lagt for permanent drift av AS Regionteatret i Møre og Romsdal. 

Teksten er hentet fra boken: Teatret Vårt gjennom 20 år. ISBN 82-90393-48-2.

Historisk tilbakeblikk 1600x420.png